ناطق در راه العربي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســعد ناطــق مدافــع جــوان و مليپــوش عراقي كــه از مدتها قبل زمزمه پيوستنش به پرسپوليس مطرح بود بعد از اينكه نتوانست با باشگاه تازه صعود كرده المرخيه قطر به توافق برسد اين بار با باشــگاه سرشناس العربي اين كشــور وارد مذاكره شد و بنا به ادعاي رسانههاي قطر در آزمايشهاي پزشكي اين باشگاه حاضر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.