كمال یكساله ثبت كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرغم حــرف و حديثهايي كه در مورد مدت قــرارداد كمال كاميابي نيا با پرســپوليس به گوش ميرسيد، ايــن بازيكن قرارداد خــود را به مدت يك فصل با اين باشــگاه به امضا رساند تا در پايان فصــل هفدهم بار ديگر در خصوص آيندهاش تصميمگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.