تیم ملي والیبال بانوان مغلوب ويتنام شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیــم ملــي والیبال بانوان ایران در نخستین دیــدار تدارکاتــي و دوستانه خود در ویتنام مغلوب مليپوشــان این کشور شد.

بانوان ایــران از روز پنج شــنبه اردوي برون مرزي خود را در کشــور ویتنام آغاز کردند و روز گذشته هم در نخستین دیدار تدارکاتي خود در این کشــور به مصاف تیم میزبان رفتند.

مليپوشان ایران که روز جمعه دو جلسه تمریــن وزنه و توپي در شــهر هانوي ویتنام داشتند، روز شنبه در نخستین دیدار تدارکاتي و دوستانه به مصاف مليپوشان کشور میزبان رفتند. شــاگردان اکرم قهرماني سرمربي تیم ملي والیبال بانوان در این مســابقه نتیجه را 3 بر 2 به حریف واگذار کردند. مليپوشــان ایران در ستهاي سوم و چهارم با امتیازهاي 25 بــر 18 و 25 بر 23 به پیروزي رســیدند اما در ســتهاي اول، دوم و پنجــم بــه ترتیب با امتیازهــاي 25 بر 22، 25 بــر 15 و 15 بر 13 مغلــوب میزبــان خود شدند.

تیــم ایــران امروز، فردا و روز پنجشنبه هم در ســه دیــدار متوالي به دیــدار تیم ملــي بانوان تونــس ميرود. نوزدهمین دوره مســابقات والیبال قهرماني زنان آســیا 18 تا 26 مردادماه ســال جاري به میزباني شــهر «مانیل» کشــور فیلیپین برگزار ميشــود و مليپوشــان ایران خود را براي حضور شایســته در این رقابتها آماده ميکننــد. 14 تیم در این رقابتها شــرکت دارند و تیم ملي والیبال بانوان ایران در گروه چهارم با تیمهاي تایلند، چین تایپه و مالدیو همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.