ميرزا سرمايهاي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش فصل گذشته تیم شهرداري ارومیه به تیم والیبال بانک سرمایه تهران

پیوســت. مجتبي میرزاجانپــور بازیکن فصل گذشــته تیم شــهرداري ارومیه با حضور در باشــگاه بانک سرمایه و هیات والیبال اســتان تهران قرارداد خود را به صورت رسمي با این تیم امضا کرد. پس از جدایي میاد عباديپور و پیوستن به تیم اســکرا لهســتان، میرزاجانپور، مليپوش فصل گذشته شهرداري ارومیه، جانشین وي در ایــن تیم بــراي دفــاع از عنوان قهرماني در لیگ برتر والیبال شد.

میرزاجانپور در دو فصل گذشــته با پیراهن تیمهای متین، پیکان و شهرداري ارومیــه به میدان رفته بــود و حاال پس از رفتــن عبادي پــور از ســرمایه، براي جانشــیني او به بانک ســرمایه پیوست. فرهاد قائمي دیگــر قدرتي زن مليپوش بانک سرمایه است که پیش از این هم در پیکان با میرزاجانپور همبازي بوده است.

انتقــال جواد معنوي نــژاد به ایتالیا و عبادي پور به لهســتان دو انتقال مهم والیبال ایران در ســال جاري بود و حاال رفتن میــرزا بــه ســرمایه، ميتواند در کنار ســایپایي شــدن مهدي مهمترین انتقالهاي فصل اخیر تا اینجا لقب بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.