تنها نماينده ايران چهلوششم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تنهــا نماینــده شــناي ایــران در رقابتهاي قهرماني جهــان با ثبت رکورد 25:02 در مرحلــه مقدماتي ماده 50 متر پروانــه به کار خود پایــان داد. هفدهمین دوره بازيهاي قهرمانــي جهان در حالي در شــهر بوداپست آغاز شــده که مهدي انصاري تنها نماینده شــناي ایران در این رقابتها ظهر دیروز در ماده 50 متر پروانه به آب زد و همانطور که از قبل قابل پیش بیني بود، به نتیجه خاصي نرسید. انصاري با ثبــت رکورد 25:02 در مرحله مقدماتي ماده 50 متر پروانه در جایگاه چهلوششم قرار گرفت و به کار خود پایان داد. او البته در مــواد دیگر از جملــه 100 متر پروانه نیز تجربه کســب ميکند. قرار بود جمال چاووشــيفر نیز در ایــن رقابتها حضور داشته باشد که در تمرینات از ناحیه دست آسیب دید و به خاطر شکستگي حضور در رقابتهاي جهاني را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.