دختران بسکتبال از 10 مرداد به اردو ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جدیــد تمرینات تیم دختران زیر 16 ســال از 10 مرداد آغاز ميشود. بعد از مصوب شدن پوشش بانوان براي حضور در مســابقات بینالمللي، تیم دختران زیر 16 ســال براي شرکت در مســابقات قهرماني آســیا نخســتین دور از تمرینــات خود را برگزار کرد و حاال قرار اســت از دهم مرداد ماه دور دوم تمرینات خــود را آغاز کنند. مسابقات زیر 16 سال دختران آسیا مهرماه به میزباني هند برگزار ميشود و فدراسیون ایران نیز درخواســت خود را براي شرکت در این مسابقات به فیبا آسیا ارائه کرده اما هنوز پاســخي از مسووالن آسیایي دریافت نکرده اســت. با این حال 20 بازیکن دور دوم تمرینــات خود را از 10 مــرداد آغاز ميکنند البته به شــرط اینکه ســالن در اختیارشــان قرار گیرد. هدایــت این تیم برعهده الهه دارستاني است و پوران عباسي نیز بهعنوان مربي با او همکاري ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.