سفر سلطانيفر و 11 رييس فدراسيون به سيستان و بلوچستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزیر ورزش و جوانان امروز (دوشنبه) به همراه 11 رییس فدراسیون ورزشي براي رونمایي از سند توسعه ورزش استان سیستان و بلوچستان و رســیدگي به مشکات ورزشي منطقه به این استان سفر ميکند. این ســفر در راســتاي تاکید دولت یازدهم بر توجه به اقدامات توسعهاي و محرومیت زدایي در بخشهاي مختلف از جمله ورزش در کشــور است. محمدرضا داورزني معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي و روساي 11 فدراسیون انجمنهاي ورزشــي، جانبازان و معلوالن، بدمینتون، کبدي، کشــتي، اتومبیلراني و موتورســواري، ووشــو، دوومیداني، وزنهبرداري، دوچرخهسواري و تیراندازي وزیر ورزش و جوانان را در این سفر همراهي ميکنند. استان سیســتان و بلوچستان که شاخصهاي توسعه یافتگي در آنها پایینتر از متوســط کشوري است در چهار سال گذشته با توجه به اقداماتي که در بخشهاي مختلف انجام شد شاهد بهبود روند توسعه پایــدار و همه جانبه در این مناطق بوده اســت. در این بین و به گفته مدیرکل ورزش و جوانان سیســتان و بلوچســتان اماکن ورزشي روباز و سرپوشیده استان به ترتیب از 130 و 123 مورد در سال 92 هر کدام به 152 و 142 مورد در سال 95 افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.