پيروزي تيمهاي ملي كبدي ايران مقابل سريالنكا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو تیم ملي کبدي پســران و دختران ایران در دومین دیدارهاي تدارکاتي خود به پیروزي رسیدند.

در دومین روز از رقابتهاي تدارکاتي کبدي که به میزباني ایران در حال برگزاري اســت، تیم ملي کبدي بانوان ایران مقابل تیم ملي ســریانکا قرار گرفت و توانست با نتیجــه 47 بر 19 حریف خود را شکســت دهد.

تیم جوانان پسر ایران هم موفق شد در دومین دیدار خود مقابل سریانکا با نتیجه 55 بر 30 پیشي بگیرد. تیمهاي ملي مردان و بانــوان کبدي ســریانکا روز 28 تیر ماه براي برگــزاري دیدارهاي تدارکاتي با ایران وارد تهران شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.