خدابخشي و اسبقي در آستانه بازگشت به جمع اردونشينان تكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهدي خدابخشــي و بهنام اسبقي، دو تكواندوكار مطــرح ايران پــس از برگزاري نشســت با مسووالن فدراســيون در آستانه بازگشــت به تيم ملي قرار دارند. خدابخشي و اســبقي قهرمانان تكوانــدوي جهان كه به دليل برخي مشــكالت به وجود آمده با كادر فني تيم ملي بزرگساالن، حضور در مسابقات جهاني 2017 را از دســت دادند، در نشستي با حضور دبير فدراســيون و رييس ســازمان تيمهاي ملــي تكواندو شــركت كردند و به احتمال فراوان درآســتانه بازگشت به اردوي تيم ملي تكواندو قرار دارند. مدير ســازمان تيم های ملی تكواندو مدعی شد اين 2ملی پوش از رفتارهای گذسته خود عذرخواهی كردند.

به دلیل برگزاري کالس بینالمللي پومسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.