علي حسيني پس از 8 سال در اردوی تيم ملی وزنه برداری

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سعيد علي حسيني از مرحله دوم اردوي تيم ملي وزنهبرداري كه در تهران اســت، پس از حدود هشت ســال به جمع مليپوشان اضافه ميشــود. سعيد علي حسيني وزنهبردار فوق سنگين ايران كه به دليل در پيش داشتن آزمون دكترا در مرحله نخست اردوي تيم ملي حضور نداشت، اكنون در مرحله دوم به جمع مليپوشان اضافه ميشود.

مرحلــه دوم اردوي تيم ملــي وزنهبرداري 14 مــرداد در تهران برگزار ميشــود و سعيد علي حسيني پس از هشــت سال در اردوي تيم ملي حاضر ميشــود و براي مسابقات جهاني آمريكا تمرينات خود را شــروع ميكند. محروميت علي حســيني 24 اكتبر 2017 به پايان خواهد رســيد كه رقابتهاي جهاني وزنهبــرداري در آمريكا چند روز بعد از آن شــروع میشــود. در زماني كه صحبت زيادي از شكســتن ركوردهاي حســين رضازاده توســط او مطرح بود، براي دومين مرتبه آزمايش دوپينگش مثبت اعالم شــد و با محروميت مادام العمر مواجه شــد. پس از اعتراض به دادگاه عالي ورزش محروميت علي حسيني به 12 ســال كاهش يافت اما با توجه به تغيير قوانين فدراســيون جهاني وزنهبرداري و هشت ساله شدن ميزان محروميت وزنهبرداراني كه براي دو مرتبه آزمايششان مثبت ميشود، علي حسيني هم با استفاده از اين قانون از آبان 96 ميتواند دوباره به ميادين برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.