كريچووياك از پياسجي ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اونــاي امــري گفتــه كــه گرگــور كريچووياك در تابســتان از پاري سنژرمن جدا خواهد شــد. مربــي پياسجي گفته اســت: «من با او پيشتــر صحبت كردهام. بهتريــن گزينه اين اســت كــه او برود. او نتوانسته با تيم سازگار شود.»

اين مليپوش لهســتاني در تابســتان گذشــته از ســويا به پياسجي پيوست و امري او را با خود از ســويا به تيم جديدش برد. مبلــغ انتقالش هــم 34 ميليون يورو بــود. كريچووياك چهــرهاي كليدي براي ســويا بود اما در پياسجي نتوانست جايي در برنامههــاي امري پيدا كنــد. او بازيكن ثابت تيم ملي لهستان است ولي در باشگاه پاريســي تنهــا 19 بازي انجــام داد كه 8 بازي بهعنــوان ذخيره بود. امري گفت: «او بازيكني باكيفيت اســت كــه ميتواند در تيمي بزرگ بازي كند. بهتر اســت او تيم ديگري پيدا كند كه ســبك بازياش براي آن تيم مناسبتر باشد.»

اتلتيكو مادريد پيشتــر به خريد اين بازيكن عالقه نشان داده بود و صحبتهاي امري ميتواند باعث شــود كه اتلتيكو براي خريــد او وارد عمل شــود، هرچند كه اين باشگاه تا زمستان حق استفاده از بازيكنان جديد را ندارد. اينتر و گاالتاســراي هم به خريد او عالقهمند هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.