چرا كونته موراتا را ترجيح ميداد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به نظر خيليها شــايد براي چلســي بهتر بود که بازيکن ســابقش را از اورتون پس ميگرفت تــا اينکه موراتا را از رئــال بخرد اما کونته نظــر ديگري دارد. او در جــواب کســاني که به خريــد موراتا انتقــاد دارند، ميگويــد: «اينکه کــدام يــك از آنها را بــه ديگــري ترجيح ميدهــم مهم نيســت. به نظر مــن موراتــا و لوکاکو در يك ســطح هســتند و هــر دو آنهــا ميتوانند براي باشــگاههايي بــزرگ مانند چلســي و يونايتــد گزينه اول باشــند.» قطعا موراتاي 24 ساله به نظر ميرســد که براي سيستم بازي تيم کونته گزينه بهتري باشــد که دليل آن همــکاریاش در کار دفاعی اســت. کونته هم اين را ميدانــد. او ميگويد: «موراتا از ســال پيش تا االن قدمهاي بزرگ برداشــته اســت. حاال او جزو بهتريــن مهاجمان دنيا اســت. او ظرفيــت فوقالعادهاي دارد و هنوز هــم ميتواند به ميزان زيادي پيشــرفت کند. فصل گذشــته او بازيهاي فراوانــي انجام نداد با اين حال در 19 باري کــه در ترکيب اصلي قرار گرفت 20 گل زد. او بازيکن بســيار جواني اســت و هنوز زمــان و جاي زيادي براي پيشــرفت دارد و من هــم ميخواهم به او براي پيشــرفتش کمك کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.