آنچلوتي: بايرن مونيخ هنوز آماده نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارلو آنچلوتي، مربي بايرن مونيخ بعد از تماشــاي تحقير شدن شــاگردانش برابر ميالن در بازي دوســتانه دو تيم در چين، اعتراف كرد كه تيمش هنوز تا رســيدن به سطح ايدهآل فاصله زيادي دارد. اين دومين شكســت باوارياييها بعد از باختشان برابر آرســنال در ضربات پنالتي بود اما نسبت به بازي اولشــان در جام قهرمانان بينالمللي بسيار ســنگينتر بود و ضعفهاي بيشتري از ايــن تيم را به تصوير كشــيد. كارلتو در پايان بازي از هواداران خواست به شاگردان او فرصت دهند تا به شرايط ايدهآل برسند. او گفــت: «ما هنــوز به زمان نيــاز داريم. ميدانــم كه خوب بــازي نكرديم و همه ما اين احساس را داشــتيم كه تيممان تعادل نداشــت. ما داريم براي فصــل جديد آماده ميشــويم و هنوز تا آمادگــي كامل فاصله داريم. ما بايد به كارمان ادامه دهيم و براي شروع فصل جديد آماده شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.