نورافکن: باشگاه مشکل محروميتم را برطرف ميکند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميد نورافكن يكي از بازيكناني اســت كه به دليل حضور نيافتــن در اردوي تيم اميد از سوي كميته انضباطي محروم شد. اين بازيكن روز گذشــته در هيات فوتبال حاضر شــد و قراردادش را با اســتقالل به ثبت رســاند. اميد نورافكن پــس از ثبت قراردادش با باشــگاه اســتقالل در هيات فوتبال تهــران در خصوص محروميتش از سوي كميته انضباطي به دليل عدم حضور در اردوي تيم اميد گفت: «براي حضور در جام جهاني جوانان اين اجازه را از باشــگاه گرفته بودم كه بروم اما اين بار باشگاه اجازه نداد. البته موضوع محروميت را به مسووالن باشگاه ميسپارم تا خودشان اين مشكل را حل كنند. دوســت داشــتيم در شهرآورد اروپايي بــازي كنيم اما وقتــي اين ديدار لغو شــد، تيم اميد هم اولين بازي خود را انجام داد و زماني نبود كه ما به قرقيزستان برويم. باشــگاه دنبال كارمان است كه در بازي هفته اول ليگ حضور داشــته باشيم. بازي در آبادان ســخت اســت و كادر فني ميخواهــد همه بازيكنانــش را در اختيار داشــته باشد. اگر كميته انضباطي بخواهد، خودمــان هــم حاضريم توضيــح دهيم.» هافبك استقالل در خصوص رقابت در خط مياني استقالل گفت: «بازيكنان باتجربهاي به تيم اضافه شــدهاند و مشــكلي از بابت بازي كردن وجود ندارد. استقالل جاي هر بازيكني نيست و همه آرزو دارند به اين تيم بيايند. تمام تالش ما اين است كه مشكلي به وجود نيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.