مظلومي:دوستندارمازاستقاللشکايتکنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پرويز مظلومي سرمربي سابق استقالل عملكــرد اين تيــم در نقــل و انتقاالت را موفقيت آميز ارزيابــي ميكند و ميگويد: «آبي پوشــان چند بازيكن با تجربه جذب كردهاند. آنها ســال گذشــته شرايط خوبي نداشــتند. تجربه فصل پيش باعث شــد تا كادر فنــي با جــذب بازيكنان بــا تجربه و جــوان نقاط ضعف خود را پوشــش دهد و خــود را آماده ليگ كند. من به مســووالن نقل و انتقاالت استقالل تبريك ميگويم كه توانستند نفراتي را كه مد نظر كادر فني بود جذب كنند و حاال نوبت آن اســت تا كادر فني به همراه بازيكنان و با حمايت هواداران بازيهاي خوبي از خود ارائه بدهند.»

مظلومي در پاســخ به اين پرسش كه آندو تيموريان بــراي دريافت مطالباتش از باشگاه استقالل شكايت كرده آيا شما چنين كاري را انجام نميدهيد، ميگويد: «من از سال ۹٨ از اســتقالل طلبكار هستم. خيلي از هــواداران و يا پيشكســوتان هم به من گفتهاند كه از باشگاه شكايت كن تا بتواني مطالباتت را دريافت كنــي اما من نزديك 0٣ ســال عمرم را در اين باشگاه گذراندهام و دوســت ندارم شكايت كنم اگر چه انتظار داشتم مسووالن استقالل جواب من را هم بدهند كه ندادند.» پرويز مظلومي در پايان ميگويد: «اميدوارم استقالل در فصل پيش رو بتواند با نفراتي كه جذب كرده بازيهاي خوبي از خود ارائه دهد و در پايان فصل در جام حذفي و ليگ به قهرماني دســت پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.