يعقوب ثبت کرد، مگويان ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك اســتقالل ديــروز براي ثبت قــرارداد راهي هيات فوتبال شــد تا شــايعاتي كــه در مورد قــرار گرفتن نامش در فهرست مازاد استقالل شنيده ميشد، تمام شود.

در روزهــاي اخير شــايعات زيادي در مــورد حضور نام يعقــوب كريمي در فهرست استقالل شــنيده ميشد اما او ديروز براي ثبت قرارداد خود راهي هيات فوتبال شــد تا فصل بعد هم در اين تيم ماندني باشد.

با اين شرايط يعقوب كريمي فصل بعد هم در ســمت چپ اســتقالل بازي خواهد كــرد و منصوريان با اين تصميم نشــان داد به اين بازيكــن جوان اعتقاد ويژهاي دارد.

بــا ثبت قرارداد يعقــوب كريمي با اســتقالل، جدايــي مگويان و محســن كريمي از جمع آبي پوشــان قطعي شد و ايــن دو بازيكن براي فصل جديد بايد دنبال تيم جديــد بگردند. البته مگويان شــرطي در قــراردادش دارد كــه اگر استقالل قرارداد او را يكطرفه فسخ كند بايــد تمام پول ايــن بازيكن را پرداخت كنــد و در اين صورت اســتقالليها به لحاظ مالي دچار مشكل ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.