مشكلي ندارم و از بيمارستان مرخص شدم

شجاعيان: قراردادم با استقالل سه ساله است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

داريوش شجاعيان در جريان بازي تداركاتي با بادران از ناحيه سر مصدوم شــد و براي مدتي حافظــه كوتاه مدت خود را از دســت داد اما اين بازيكن روز گذشته شــرايط عادي داشت و يكي از بازيكناني بود كه در هيات فوتبال حاضر شد و قراردادش را ثبت كرد.

داريوش شــجاعيان پــس از ثبت قراردادش با اســتقالل در هيات فوتبال تهران گفت: «قراردادم با اســتقالل سه ســاله است و خدا را شكر هم ثبت شد. اميدوارم در اين ســالها بتوانم بهترين عملكرد را در اســتقالل داشته باشم.» اين بازيكن در مورد مصدوميتش گفت: «در بازي مقابل بادران مصدوم شدم اما خدا را شكر پس از رفتن به بيمارستان متوجه شــدم چيــزي نبوده اســت و مرخص شــدم. االن هم سرحال هستم، مشــكلي ندارم و به بازي با نفتآبادان نيز ميرسم.»

هافبك اســتقالل در خصوص جو حاكــم بر اين تيم گفــت: «در اين يك ماهــي كــه در تمرينات حضــور دارم، جو اســتقالل آرام بــوده و همه با هم دوســت هســتيم. بزرگترهاي تيم و كادر فني دســت به دســت دادهاند كه بازيكنــان جــوان با هم اخت شــده و صميميت داشته باشند. اين صميميت روزبهروز بيشتر شــده است و اميدوارم فصل را خوب شــروع كنيم.» شجاعيان در خصــوص اينكه قرار اســت در چه پســتي به ميدان برود، گفــت: «بهتر اســت اين سوال را از كادر فني بپرسيد و صحبت خاصي در اين مورد ندارم. هر جا بخواهند بازي ميكنــم و اميدوارم بهترين عملكرد را داشته باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.