آشتیکنان پزشکان و مربيان استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

امين نوروزي روز شنبه در محل بازي تداركاتي اســتقالل مقابل بــادران حضور يافت تا مشخص شود اختالفات موجود بين كادر فني و پزشكي آبيها حل شده است.

بعــد از عقد قــرارداد مجتبي جباري با اســتقالل و بيانيه صادر شــده از سوي معاونت پزشــكي اين باشگاه كه اشاره غير مستقيم به قرارداد او داشت، آتش اختالف بين كادر فني و پزشــكي استقالل شعله ور شد و همراهي نكردن دكتر ستوده پزشك تيم استقالل با اين تيم در اردوي ارمنستان كه گفته ميشد با هماهنگي دكتر نوروزي صورت گرفته، اين اختالفات را به اوج رساند؛ تا جايي كه در اولين تمرين اســتقالل در تهران بعد از اردوي ارمنســتان، منصوريان بــا صراحــت از قطع همــكاري باشــگاه استقالل با دكتر ستوده، پزشك آبي پوشان خبر داد.

اين در حالي بود كه سرمربي استقالل در مورد دكتر نوروزي با احتياط بيشــتري ســخن گفــت و او را از خانواده اســتقالل دانست كه ســالهاي زيادي براي اين تيم تالش كرده است.

امين نوروزي روز شــنبه و در جريان ديــدار تداركاتي اســتقالل و بــادران در محل بازي حضور يافت تا مشــخص شــود كه مشــكالت و اختالفات بين كادر فني و پزشكي آبي پوشــان از بين رفته است. به اين ترتيب معاونت پزشكي باشگاه استقالل انگار زمينه بازگشت ســتوده را نيز فراهم كرد و ســتوده دوبــاره به كادر اســتقالل برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.