خطر بيخ گوش استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در حالي مدارك اعضاي هيات مديــره جديد را بــه نمايندگان كنفدراســيون فوتبال آسيا (ایافسی) ارائه داده كه در ثبت شــركتها - كه از نظر خصوصيسازي بســيار مهم استاســامي هيات مديره و مديــر عامل 5 ســال پيش به چشم ميخورد! در حالي كه پندار توفيقي و ســيد رضا افتخاري اعالم كردند كه مــدارك اعضاي هيات مديــره جديد را به نماينــدگان آلماني كنفدراســيون فوتبال آســيا ارائه كرده اند، پيگيريها نشان ميدهد كه از منظر خصوصيســازي كه براي كنفدراسيون آســيا بســيار هــم مهم اســت، همان اسامي اعضاي هيات مديره 5 سال قبل همچنان در ثبت شركتها وجود دارد و از آن به بعد نــه در دوره مديريت بهرام افشارزاده و نه در دوره سيدرضا افتخاري هيچكس نســبت به تغيير اسامي قانوني اقدامــي نكرده اســت. در واقع از منظر قانوني (خصوصيســازي) همچنان آن اعضاي 5 ســال پيش، هيــات مديره را تشــكيل ميدهند و علي فتحا...زاده هم مديرعامل اســت! اين موضوع در صورت اســتعالم كنفدراســيون آســيا از ثبت شركتها براي آنكه اعضاي هيات مديره را بشناســند ميتوانــد خطراتي را براي اســتقالل به وجود آورد كه بسيار نگران كننده اســت. شايد بهتر است قبل از هر اتفاقي مسووالن پيگير اين ماجرا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.