افتخاري: ما شهرآورد را لغو نکرديم که نگران تبعات آن باشيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

لغو بازي شــهرآورد در آلمان براي دو تيم ســرخابي تبعاتي دارد. افتخاري مديرعامل اســتقالل در خصوص تبعات لغو شــهرآورد اينطور ميگويد: «باشگاه اســتقالل شــهرآورد را لغو نكــرد كه جريمــهاي شــامل حال ما شــود. ما تا آخريــن لحظه هم اعالم كرديم كه براي برگزاري اين بازي آمادگي داريم و حتي آماده ســفر به آلمان بوديم. هيچ تبعاتي بابت لغو شــهرآورد شــامل حال باشگاه استقالل نميشود.»

افتخاري در خصوص ليســت نهايي اســتقالل نيز اينطور ميگويــد: «براي اعالم ليســت نهايي منتظر اعالم رسمي از سوي سرمربي تيم هستيم و اين اتفاق طي امروز و فردا خواهد افتاد. با مشخص شدن خروجيهاي تيم، ليست نهايي را به صورت رسمي اعالم ميكنيم.»

مديرعامــل باشــگاه اســتقالل در خصوص محروميت سه بازيكن مليپوش اميــد اين باشــگاه ميگويد: «باشــگاه اســتقالل در گذشــته تعامل خود را با تيمهاي ملي بخصوص با تيم اميد نشان داده اســت. ما اميدواريم كه اين مشكل از سوي فدراسيون حل شود و براي اين منظور رايزنيهايي انجــام ميدهيم. ما برادري مان را با تيم ملي اميد قبال ثابت كرديــم و انتظار داريم در اين مقطع نيز فدراسيون پاسخ تعامالت قبلي ما با تيم اميد را بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.