بيت سعيد: خوشحالم به استقالل آمده ام

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حســن بيت ســعيد بازيكن استقالل روز گذشــته قراردادش را در هيات فوتبال با اين تيم به ثبت رساند. هافبك - مهاجم اســتقالل بعد از ثبت قرارداد از حضور در تيم استقالل ابراز خوشــحالي كرد. حسن بيتســعيد پس از ثبت قــراردادش گفت: «قراردادم با اســتقالل دو ســاله اســت و خوشــحالم به ايــن تيم آمــدهام. جو تيم خــوب بــوده و از كادر فنــي قدرتمندي برخوردار اســت. از اول هم دوست داشتم به اســتقالل بيايم و اميدوارم براي اين تيم مفيد باشم.»

بيت ســعيد در مورد مصدوميت خود نيز اينطور گفت: «مــن مصدوميت جزيي داشتم و مشكل خاصي نيست. االن شرايط خوبي دارم و تمريناتم را با استقالل دوباره از سر ميگيرم.» هافبك - مهاجم استقالل در رابطــه با تقابل تيمش بــا صنعت نفت آبــادان در هفته اول ليگ برتر گفت: «ابتدا بايــد با هواي گرم آبــادان مبارزه كنيم. ما شــرايط ســختي داريم اما اميدوارم موفق عمل كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.