ادعاي عجيب معاون استقالل آندو و کاوه ميخواهند استقالل را محروم کنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

معاون ورزشي باشــگاه استقالل در اظهارنظري عجيب مدعي شــد دو ستاره سابق اين باشگاه در شكايت خود به اي اف سي خواســتار لغو امتياز حرفهاي استقالل شدند !پندار توفيقي سخنگوي هيات مديره و معاون ورزشــي استقالل در اظهارنظري عجيــب پيرامــون شــكايت آندرانيــك تيموريــان و كاوه رضايي به اي اف ســي مدعي شــد اين دو بازيكن در درخواســت خود از كنفدراسيون آسيا خواستار لغو امتياز حرفهاي اين باشــگاه شــدهاند. توفيقي در همين خصوص گفت: «آندرانيك تيموريان و كاوه رضايي با ارســال نامهاي به اي اف سي خواســتار دريافت مطالبات خود شدند اما نكته جالب اين نامه، به درخواستهاي ديگر ايــن دو بازيكن برمي گردد كه براي ما خيلي عجيب بود. آنها در اين درخواست از اي اف ســي تقاضا كردند كه از حضور استقالل در ليگ قهرمانان آسيا جلوگيري كنند ضمــن اينكه خواســتار لغــو امتياز حرفهاي باشگاه نيز شدهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.