نامه ایافسی به استقالل رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نامه آندرانيك تيموريان صبح جمعه به باشــگاه استقالل رســيد. تيموريان به دليل طلب خود از باشــگاه استقالل به اي اف سي شــكايت كرد و خواستار رسيدگي به اين مساله شــد. صبح جمعه اي اف سي نامه شكايت تيموريان را به باشگاه استقالل ارســال كرد و خواهان پرداخت طلب اين بازيكن شد. طبق نامه كنفدراسيون فوتبال آســيا به باشگاه استقالل، مســووالن اين باشگاهموظفبهپرداختطلببازيكنسابق خود شدند. در حالي اي اف سي نامه شكايت تيموريان را به باشگاه استقالل ارسال كرد كهشنيدهميشودبازيكنانسابقديگرياز اينباشــگاههمدرحالاقدامبرايشكايت ازاستقاللودريافتمطالباتخودهستند. البته ادعای اســتقالل مبنی بر اينكه نامه روز جمعه رســيده، احتماال دقيق نيست چون اين نامه دو روز زودتر از آنچه استقالل میگويد به دستشــان رســيده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.