بيرانوند: نفت تهران با زحمات ما به ليگ برتر رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا بيرانوند دروازهبان سابق نفت هم جزو بازيكناني اســت كه از باشــگاه نفت تهران طلــب دارد. او ميگويد: 2« ســال است حق و حقوقمان را نگرفتيم و براي اولين بار اســت كه به اينجا آمدهام. به علت مســابقات مقدماتي جام جهاني، بازيهاي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا و اينكه تمركزم را از دست ندهم تاكنون اينجا نيامده بودم اما از اين پس حقوقم را پيگيري ميكنم. قرارداد ما با وزارت نفت است. شــركتي كه امتياز نفت را گرفته و نميخواهم اســمش را ببرم چرا كه با بردن نام اين شركت از سوي من، وحيد اميري و ســيد جال حسيني آنها بزرگ ميشوند. من هم ميتوانم يك تيم را در اختيار بگيرم و رفاقتي آن را پيش ببرم.

آنها ميخواستند از اسم علي كريمي اســتفاده كنند تا فدراسيون با مشكات اين تيم كنار بيايــد ولي كريمي متوجه شــد آنها نميتوانند تيمــداري كنند به همين خاطــر كنارهگيري كــرد. طرف حساب من شركت فعلي كه نفت را اداره ميكند نيســت بلكه من كارمند وزارت نفت هســتم و سربرگ اين شركت باالي قرارداد من است.

شــما وقتي يك زمين را ميخريد تا آن را نسازيد و نونوارش نكنيد، نميتوانيد به فروش برســانيد. اگر امروز نفت تهران 20 ميليــارد ميارزد به خاطر تاشهاي ما بوده اســت. اين تيــم را از ليگ 2 به ليگ يــك، از ليگ يك بــه ليگ برتر و سپس به آســيا رســانديم. افرادي مثل كمال كاميابينيا، وحيــد اميري، وحيد حمدينــژاد، ســيامك كوروشــي، علي منصوريان، محســن ســيدي ...و زحمت كشيدند.

اگــر مســووالن پشــت پــرده را نميدانند، ميخواســتم بــاال بروم و اين مطالــب را بگويم. لطفا مســووالن يك جلســه هم با ما بگذارند. بــا 5 ميليون تومان اوضاع خيلي از اعضاي تداركات و ماســاژورهاي تيم بهبود پيدا ميكند. از يك نفر نام میبرند كه طرف حســاب ما اســت اما تا امروز من او را نمیشناسم و اصا نمیدانم كيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.