دليل غيبت ساسان انصاري مقابل ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم ســپاهان به دليل محروميت ساســان انصاري از سه بازي ابتدايي ليگ، از مهاجم خود اســتفاده نكرد. زالتكو كرانچار در شرايطي تركيب اصلي خود را راهــي ميدان كرد كه در غياب مياد ســرلك كه با تيم اميد در قرقيزستان به ســر ميبرد و همينطور سعيد آقايي، از حامد بحيرايي در پست هافبــك دفاعي و مهــدي رحيمي در پست مدافع چپ استفاده كرده بود.

كرانچار در پست مهاجم هدف هم از ساسان انصاري كه به دليل محروميت ســه بازي ابتدايي ليگ را از دست داده است، اســتفاده نكرد و رضا ميرزايي در تركيب ابتدايي بــازي قرار گرفت. البته در نيمه دوم ساســان انصاري به بازي وارد شــد و دقايقي براي ســپاهانيها بازي كرد؛ مسووالن سپاهان در مكاتبه با مســووالن فدراسيون فوتبال، اميدوار به كاهش ميــزان محروميــت مهاجم ارزشــمند خود هســتند. ضمن اينكه سپاهان مروان حسين مهاجم مليپوش عراقــي تازه وارد خود را نيز در دو بازي ابتدايــي در اختيــار ندارد تا شــرايط دشواري در بخش تهاجمي، پيش روي طايي پوشان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.