آقایي:سپاهانبرايمدعيشدننیازبهزماندارد

خودم را به بازي با سایپا ميرسانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم ســپاهان در آخريــن ديدار تداركاتي خود قبل از شــروع ليگ برتر هفدهم مقابل ذوبآهن تن به شكســت داد.

ســعيد آقايي مدافع سپاهان كه در اين بازي با بهبــودي كامل براي تيمش چند دقيقــهاي به ميدان رفــت درباره مصدوميتش ميگويــد: «پس از بازي با تراكتورســازي اصا تمرين نكرده بودم. خوشبختانه دردي هم احساس نكردم و اميــدوارم بتوانم در چند روز آينده براي بازي با سايپا كه بازي مهمي است خوب تمرين كنم.»

مدافــع تيم ســپاهان اعــام كرد تيمش براي رســيدن به شرايط آرماني نياز به زمان بيشتري دارد. او سپاهان را يكي از مدعيان ميداند و معتقد است كه تيمش روز به روز بهتر خواهد شد. آقايي درباره شكست تيمش ميگويد: «ما روي زمين خــوب بازي ميكنيــم ولي چون فشار تمرينات زياد بود، مقابل ذوبآهن شــاداب نبوديــم و در طــول هفته تيم سرحالتر ميشــود. مهم ليگ است كه اميدوارم بتوانيم ســه امتياز بازي اول با سايپا را كسب كنيم. تيم تغيير بسياري داشته و بازيكنان زيادي به سپاهان اضافه شدهاند. به زمان بيشتري براي هماهنگي نياز داريم ولي اميدوارم اين اتفاق زودتر بيفتــد تا بتوانيم از همــان ابتداي ليگ امتيازات كافي را جمع كنيم»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.