باشگاه نفت ربطی به وزارت نفت ندارد

بازیکنان معترض پس از حضور در سازمان بازرسی متوجه شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تعــدادي از طلبــكاران باشــگاه نفــت تهران كه در بيــن آنها دو بازيكن پرســپوليس هــم ديده ميشــد بعد از حضور مقابــل وزارت نفــت و بينتيجه ماندن تجمعشان به صورت دسته جمعي راهي ســاختمان ســازمان بازرسي كل كشور شــدند. بازيكنان نفت تهران قصد داشــتند براي ديدار با مسووالن سازمان بازرســي وارد ساختمان شــوند كه اين اجازه به آنها داده نشد اما محسن سيدي مربي دروازهبانان نفت بــه نمايندگي از بازيكنان نشستي را با مسووالن سازمان بازرســي برگزار كــرد. او ميگويد: «جا دارد از آقــاي خدادادي تشــكر كنم كه بــه ما احترام گذاشــت و از من بهعنوان نماينده بازيكنــان پذيرايي كرد. در 10 دقيقه متوجه شديم اين همه كاري كه تا حاال كرديم بينتيجه بوده و باشگاه نفت اصا ربطي به وزارتخانه ندارد و 2 ســال اســت كه تيم به بخش خصوصي واگذار شــده اســت. ما به اين نتيجه رسيديم كه بــه دادگاه حقوقــي مراجعه كرده و از كســاني كه تيم را از بدنه دولت جدا كردهاند شــكايت كنيم. امروز كپي حكم كميتــه انضباطي كه مهر رياســت آن پاي نامه اســت را به ســازمان بازرسي كل كشور ميدهيم چون پاي قراردادها را آل اســحاق و قنبرزاده امضا كردهاند. قرار اســت با يك وكيل خوب كار را جلو بيندازيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.