بي غم: صميمي به صورت داور سيلي نزده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد بي غم ســرمربي تيم فوتسال مس ســونگون درباره خبري كه مبني بر سيلي زدن صميمي به صورت داور منتشــر شده، ميگويد: «صميمي را تمام ايران ميشناســند و ميدانند مشــكل اخاقي ندارد اما كاري كه وحيد عرض پيما داور بازي كرد، وحشتناك بود. او در دقيقه سه بازي، به اشتباه به صميمي كارت زرد نشان داد و در اواخر بازي هــم در پنج نفره كردن، با بازيكن حريف برخورد كاما ســهوي داشت اما داور كارت دوم را بــه او داد.» او با انتقاد از داور بازي ميگويد: «نمي دانــم چه بگويم؛ عملكرد داور واقعا وحشــتناك بود و عــرض پيما اصا نتوانســت بازي را مديريت كنــد. درگيريهاي پايان بازي هم به خاطر توهين يكي از بازيكنان جوان مقاومت قرچك به بازيكن ما بود اما بعد از پايان بازي آقاي زرخانلي اين بازي را در آورد و او هم از ما عذرخواهي كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.