مذاكره نفت تهران با محمد نصرتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد نصرتي مدافع سابق تيم ملي فوتبال ايران كه سابقه حضور در تيمهاي پرسپوليس و تراكتورسازي را دارد و سال قبل در گسترش فوالد تبريــز به ميدان رفــت، مورد توجه كادرفني نفــت تهران قــرار گرفته اســت. نصرتي صحبتهاي اوليه را با مســووالن نفت تهران انجام داده و توافقاتي نيز حاصل شــده اما عقد قــرارداد اين بازيكن بــا تيم تهراني منوط به حل مشكات مديريتي اين باشگاه و صدور مجوز حضور در ليگ برتر اســت. در زمان حضور كريمي هم زمزمههايي مبني بر اضافه شدن نصرتي به تيم وجود داشت كه اتفاق نيفتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.