ادعاي مربي تایلندي؛ براي تقابل با گيتيپسند آمادهايم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راكپل ســاينتنگام ســرمربي تيم فوتسال چونبوري تايلنــد درباره تقابل احتمالي با گيتي پسند در جام باشگاههاي آسيا ميگويد: «شرايط تيم ما خوب اســت و دوســت داريم در مرحله حذفي با تيمي ضعيفتر از گيتي پســند روبهرو شويم اما در صورتي هم كه جلوي اين تيم قرار بگيريم ما كاما آماده هستيم تا بهترين عملكرد خــود را نمايش دهيــم.» او از تيم كشــورمان شــناخت خوبي دارد و میگويد: «گيتي پسند تيم بسيار قوي اســت كه از بازيكنان مليپوش زيادي تشكيل شده است. به نظر من اين تيم از تيم دو ســال پيش قويتر است كه اميدوارم در فينال مقابل هم قرار بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.