نكيسا مربي دروازهبانهاي نفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبان پيشين تيم ملي بهعنوان مربــي دروازهبانهاي تيــم فوتبال نفت تهران انتخاب شد. نيما نكيسا، دروازهبان ســابق تيم ملي فوتبال ايران كه سابقه بازي در جام جهاني را نيز دارد، بهعنوان مربي دروازهبانهاي نفت تهران انتخاب شد. نكيسا ســابقه بازي در پرسپوليس، پيام مشــهد، كاواالس يونان، برق شيراز و پــاس تهــران را دارد. اين مربي ديروز در تمريــن نفت حضور يافــت و پس از گفتوگو با درخشان، فعاليت خود را آغاز كــرد. پيش از اين و در زمان حضور علي كريمي در نفت تهران، محســن سيدي مربيگــري دروازهبانهــاي ايــن تيم را برعهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.