شيخويسي: به استقالل خوزستان اميدوارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد شيخويســي دروازهبان استقالل خوزستان اميد زيادي دارد كه تيمش در ليگ هفدهم نتايج خوبي بگيرد: «دلم به نتيجهگيري تيم روشــن اســت و اميدوارم با توجه به نفراتي كه دور هم جمع شدهايم، روند خوبي را در طول ليگ طي كنيم.» شيخويســي درباره ماندنش در استقالل خوزســتان هم ميگويد: «من با باشگاه استقالل خوزستان قرارداد داشتم و ســال گذشــته به خاطر موضوعاتي كه پيش آمد، صالح ديدم و نظر شخصيام اين بود كه براي فصل جاري ديگر در تيم نباشــم ولي با صحبتهايي كه با ويسي و افشين حيدري داشتم، من را مجاب كردند بمانم و انشاءا... بتوانم به تيم كمك كنم.» دروازهبان استقالل خوزستان در رابطه با طلب بازيكنان فصل گذشته از اين باشگاه ادامه ميدهد: «مسووالن باشگاه گفتهاند طلب بازيكنان پرداخت ميشــود و از قرارداد امسال هم مبلغي را دريافت كردهايم. به هر حال دير و زود دارد ولي پول سال گذشتهمان هم پرداخت خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.