گسترش فوالد در يادگار امام(ره) بازی می كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گســترش فوالد در هفته نخســت ليگ برتر ميزبان پارس جنوبي جم اســت كه بر اساس تصميم ســازمان ليگ اين مسابقه ســاعت 20 روز جمعه انجام خواهد شــد. با توجه به اينكه ورزشگاه بنيان ديزل زمين خانگي گســترش فوالد با مشكل نور مواجه است، سازمان ليگ مجوز برگزاري بازي در اين ورزشگاه را به گسترشيها نداد. از اين رو با رايزنيهاي انجام شده، تيم گسترش فوالد بازيهاي خانگي خــود در اوايل ليگ هفدهم را در ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز انجام ميدهد. بر اين اســاس بازي گسترش فوالد و پارس جنوبي جم هم در اين ورزشگاه انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.