جريمه 0۲ درصدي سايپا به خاطر فصل قبل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه ســايپا بازيكنان و مربيان تيــم فوتبال را به دليــل نتايج ضعيف در فصل گذشــته 20 درصــد جريمه كــرده. تيم ســايپا فصل گذشــته در هفتههاي پاياني در ليگ برتر ابقا شــد كه همين مســاله باعث شــد مديران باشگاه، بازيكنان و مربيان را با جريمه ســنگين تنبيه و 20 درصــد از مبلغ قرارداد فصل گذشته آنها را كسر كنند. مديران باشــگاه ســايپا اميدوار بودند فصل گذشــته يكي از مدعيان كسب ســهميه آسيايي باشــند اما در نهايت در هفتههاي پاياني براي بقا جنگيدند. حسين فركي فصل گذشته هدايت تيم سايپا را برعهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.