خريد جديد ذوبآهن از اميد مقاومت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

معراج اســماعيلي دروازهبان فصل گذشــته اميدهــاي مقاومــت تهــران، با قراردادي ســه ســاله بــه ذوبآهن اصفهان پيوست. تيم ذوبآهن با معراج اســماعيلي دروازهبــان فصل گذشــته اميدهاي مقاومت تهران به توافق رسيد و قرارداد سه سالهاي با اين بازيكن جوان امضا كرد. اســماعيلي اين فرصت را دارد در كنــار دو گلر باتجربــه ذوبيها يعني رشــيد مظاهري و محمدباقــر صادقي تجربيات خود را افزايش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.