نمايش محبوبيت جهانبخش در هلند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ستاره فوتبال ايران همچنان ميدرخشد؛ چه در زمين فوتبال و چه در برنامههاي تفريحي آلكمار. مثال همين مراسم ساليانهاي كه باشگاه براي هوادارانش برپا ميكند و اين عكس به خوبي نشــان ميدهد كه عليرضا جهانبخش چه نقشــي در آلكمار دارد و تا چه اندازه محبوب است. باشگاه آلكمار هر سال يك روز مشخص را اينطور در اختيار هوادارانش ميگذارد كه اين روز ويژه به رويارويي آلكمار و هوادارانش در فوتبال ســاحلي و يك بازي دوســتانه روي چمن گذشــت. هواداران تمام روز را در كنار بازيكنان محبوبشان گذراندند و چاشني اين هيجان هم عكسها و امضاهايي بود كه از آنها گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.