از جان سرخابيها چه ميخواهند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاش يكي پيدا ميشــد و از حامي مالي پرســپوليس و استقالل ميپرسيد. ايــن همه اصرار برای شــهرآورد چه دليلی دارد؟ مگر بدون اين شــهرآورد نميتوان حمايت كرد پرســپوليس و استقالل را كه هنوز پافشاري ميكنند بر برگزارياش؟ آن هم در حالي كه اين بازي پيشتر دو بار لغو شــده. ابتدا قرار بود دو تيــم روز 25 تير در آلمان با هم ديدار كنند اما بيبرنامگيها و ناهماهنگيهــا آن را تا آخرين روز تيرماه به تعويق انداخت؛ در حالي كه از مدتها پيش اعالم شــده بود پرسپوليس و نفت قرار است روز 30 تير بازي سوپرجام را برگزار كنند. دقيقا سه روز پيش از سوپرجام خبر آمد كه «برخي نهادها با برگزاري اين مسابقه مخالفت كرده و به صورت رسمي اين موضوع را به اطالع فدراســيون فوتبال رســاندهاند.» حتي ايــن ادعاي حامي مالي سرخابيها كه گفته بود برگزاري شهرآورد در آلمان را با وزارت امور خارجه هماهنگ كرده، از زبان بهرام قاســمي سخنگوي اين وزارتخانه تكذيب شد اما عجيب اينكه حامي مالي پرسپوليس و استقالل همچنان در تالش است براي برگزاري اين ديدار. ميگويند حامي مالي دو باشــگاه در تالش اســت بازيهاي پرسپوليس و استقالل در هفته اول ليگ را كه عقب بيندازد و در عوض شــهرآورد اروپايي را برگزار كند. البته كه فشردگي برنامههاي فوتبال ايران چنين اجازهاي نميدهد اما چه خوب اســت كه فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ برنامههای ليگ را تحت هيچ شــرايطی تغيير ندهند تا همه بخصوص شركتهای بزرگ كه در نقش حامی مالی هستند بدانند كه برنامه بازیهای ليگ يك كشور را نمیشود با پول جابه جا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.