توپ طالي تبليغات

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس مربوط به دومين روز از سفر تبليغاتي كريستيانو رونالدو به چين است. عكسهاي رونالدو از روز اول حضورش در اين كشور هم تماشايي بود و طرفداران اين فوقستاره در شانگهاي مقابل فروشگاهي صف كشيده بودند تا از او عكس و امضا بگيرند. ستاره پرتغالي بعد از حضور در جام كنفدراسيونها هنوز در تعطيالت به سر ميبرد. رئال اردوي پيشفصل را در آمريكا شروع كرده، ولي او هزاران كيلومتر دورتر به شرق آسيا سفر كرده تا براي شــركت نايكي تبليغ كنــد. عكسهايي كه از رونالدو در اين ســفر منتشر شده، او را در فروشگاههاي اين شركت نشان ميدهد و حتي جابهجايي او با جت مخصوص اين شركت است. رونالدو با دستمزد 93 ميليون دالري پردرآمدترين ورزشكار ســال شــناخته شــده كه 35 ميليــون دالر آن مربوط به درآمدهاي تبليغاتي اســت. ســتاره رئال موفق شده باالتر از ســتارگان ،NBA تنيــس، بوكس، گلــف، فرمول يك، فوتبال آمريكايي و بيســبال به اين رتبه برســد و اين نشان از برنامهريــزي تبليغاتي دقيق اوســت. آنها كــه رونالدو را دوســت ندارند، شــايد از تواناييهاي فني او ايراد بگيرند و او را شايســته توپ طال ندانند، ولــي او در عرصه تبليغات فرسنگها از ساير بازيكنان جلوتر است. او موفق شــده بــه خوبي از موج شــبكههاي اجتماعي هم استفاده كند و روي آن ســوار شود. مثال ستاره پرتغالي در اينستاگرام بيش از 107 ميليون فالوئر دارد و براي هر عكس تبليغاتي كه منتشر ميكند، 400 هزار يورو به جيب ميزند. باشگاهي مثل رئال مادريد كه به برنامههاي تجاري اهميت زيادي ميدهد هم با رونالدو كامال سازگار است و به او اجازه ميدهد كه گاهي خارج از تقويم باشــگاه حركت كند، مثل حاال كه به جاي آمريكا به چين سفر كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.