برطرف کردن شایعات

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قاســم دهنوي كه اين روزها تيم ندارد با حضور در ســر تمرين تيم تراكتورسازي با يحيي گل محمدي ديدار كرد! از طرف پرســيدهاند شما كه تيم نداري سر تمرين تيم يحيي چه ميكني؟ جواب را بخوانيــد: «دو فصل پيش كه گلمحمدي سرمربي ذوبآهن بود، من هم در اين تيم اصفهاني بــازي ميكردم و پــس از جدايــيام از جمع آنها شايعاتي درباره اختالفم با او به گوش رسيد در حالي كه من با ايشان هيچ اختالفي نداشته و ندارم. حتي زماني كه از اين تيم جدا شدم با يحيي گلمحمدي مشورت كردم. بر سر تمرينات تراكتورسازي حاضر شدم تا به شــايعات پايان دهم» طرف دو سال قبل در يــك تيمي بوده. بعد شــايعه شــده كه با مربي اختالف دارد! بعد از دو سال، طرف در عين تيم ندار بودن رفته سر تمرين كه شايعات را برطرف كند. از دوستاني كه پشت سرشان شايعه است تقاضا داريم به موراد زير عمل كنند: .1 از كــم هوش فــرض كردن رســانههاي جمعي خودداري نموده، هوش رسانهها را دستكم نگيرند! .2 زماني كه يك شــايعه ايجاد ميشود در تكذيبش بكوشند نه دو سال بعد! .3 از تكذيــب يــا برطرف كردن هر نوع شــايعه يا شــائبهاي در طول فصل نقــل و انتقاالت خودداري كنند كه كسي برايشان طنز ننويسد! .4 لطفــا موقعي كه تيم داريد شــايعات را برطرف كنيد نه وقتي كه تيم نداريد! نتيجه اخالقي: برادر قاســم دهنوي كه تيم نداري! يادت هســت يك زماني هشــت تا هشت تا قرارداد امضا ميكــردي ده تا تيــم را ميانداختي به جان همديگــر؟ حاال بمان بيرون گود و به برطرف كردن شايعات بپرداز!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.