جاي خالي 5 قهرمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

5 نفــر از قهرمانهاي تاريخ ليگ برتر در فصل هفدهم اين رقابتها جايي ندارند. مرداني چون علي پروين كه در دوره اول ليگ با پرسپوليس قهرمان شــد ،)80-81( فرهــاد كاظمي قهرمان ليگ دوم با ســپاهان ،)81-82( مالدن فرانچيچ قهرمــان ليگ چهارم با فوالد ،)83-84( افشــين قطبي قهرمان ليگ هفتم با پرســپوليس )86-87( و حسين فركي قهرمان ليگ ســيزدهم و چهاردهم با فــوالد )92-93( و ســپاهان )93-94( در ليگ هفدهم حضور نخواهند داشت. ديگر قهرمانهاي ليگ يعني مجيد جاللي قهرمان ليگ ســوم با پاس ،)82-83( اميــر قلعهنويي قهرمان ليگ پنجم با اســتقالل ،)84-85( استقالل ليگ هشتم ،)87-88( سپاهان ليگ نهم ،)88-89( سپاهان ليگ دهم ،)89-90( استقالل ليگ دوازدهم ،)91-92( علي دايي قهرمان ليگ ششم با ســايپا ،)85-86( زالتكو كرانچار قهرمان ليگ يازدهم با ســپاهان ،)90-91( عبدا... ويسي قهرمان ليگ پانزدهم با اســتقالل خوزســتان )94-95( و باالخره برانكو قهرمان ليگ شانزدهم با پرسپوليس )95-96( در هفدهمين دوره ليگ هم حاضر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.