تجارت میالد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ميالد ميداودي به نفت مســجد سليمان پيوست. ما اين پيوســتن را گرامي ميداريــم و از اينكه ميالد تصميــم گرفته ادامــه فوتبال خــودش را در ليگ دسته اول پيگيري كند خيلي ناراحت نيستيم چون ميدانيم كــه ميالد اين تيم را نيــز 6 ماه بعد رها ميكند و ميرود و دوباره دو، سه ماه بي تيم ميماند و بعد ميرود ســراغ تيمي كه در حال سقوط است و چند صد ميليون بــا آنها قرارداد ميبندد و دوماه برايشــان بازي ميكند و دوباره با آنها فسخ ميكند. در حقيقــت ميالد يك كاســبي جديد باز كرده كه ســالي 200 ميليون برايش دارد. از هر باشگاه 100 ميليون پيش ميگيرد و يك مقدار برايشــان بازي ميكند و بعد ميكشد كنار و ميگويد رايگان فسخ كنيم! يعني به همان پيش پرداخت اول فصل راضي اســت. ســالي دوبار اينطوري قرارداد ببندد و فسخ كند خودش ميشود دســتكم دويست ميليون در ســال! خدا بدهد بركت! يعني بنــگاه زودبازده كه ميگفتند همين است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.