نمایش قدرت!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دســت فدراســيون فوتبال درد نكند كــه باالخره از خواب غفلــت بيدار شــد و در واكنش به ندادن بازيكنان اميد به تيم ملي، ســه بازيكن استقالل را محروم كرد! حداقل يــك كاري كردند! نميگوييم كارشــان درســت بوده. نميگوييــم تصميمي كه گرفتهاند تصميم درستي بوده. دستكم يك تصميمي اتخاذ كردند! همين هم جاي تشــكر دارد. با در نظر گرفتن اينكه االن فدراسيون سالهاست تصميمات قاطعی اتخاذ نمیكند و حتي تصميمات مهم را ميدهند كارلوس كيروش بگيرد، باور اينكه باالخره دوســتان از خواب بيدار شدند و تصميمي گرفتند خودش بسيار شيرين است. فقط اميدواريم فدراســيون به زور گفتن به بازيكنان 18 ساله بسنده نكند و اگر واقعا هوس كرده يك حركتي بزند، به باشــگاه نفت تهران و همچنين استقالل و پرســپوليس و ديگر بدهكاران ليگ هم يك تشري بزند و يك مهلتي تعيين كند. زورگفتن به بچههاي 18 سال كه نميشود نمايش اقتدار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.