بهانهجويی يا واقعيت؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سیدجالل حســینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس مدعی اســت کــه 6 هفتــه دور از میادیــن خواهد بود. حســینی به گفته خود پیش از بازی ســوپرجام از ناحیه کمر احساس درد شدید داشته و تالش هایی که در جهت رفع مصدومیت او شده پاسخ عکس داده است.

دیروز اعالم شــد که این بازیکن قطعا به بازی هفته نخست نمی رســد و از سوی دیگر برانکو نیز رسما اعالم کرد قصد ندارد به کاپیتان تیمش فشار وارد شود چرا که به او نیاز دارد. حســینی در تمرین دیروز پرسپولیس با لباس شخصی حاضر شــد و ادعای عجیبی درباره مدت زمان دوری خود از میادین داشــت. او اعالم کرد 6 هفته نمی تواند برای پرســپولیس به میدان برود و با این وضع او بازی با االهلی در لیگ قهرمانان را نیز از دست خواهد داد اگرچه از این بازی محروم است.

ادعای سیدجالل در تمرین روز گذشته سرخ ها یک شوك عجیب و غیرمنتظره برای قهرمان لیگ بود شوکی که البته چنــدان دور از ذهن نبود و قابل پیش بینی به نظر می رسید. ســیدجالل به عنوان کاپیتان پرسپولیس یکــی از چند بازیکنی بود که هفته گذشــته در اعتصاب زیرپوســتی و اعتراض به عدم دریافت مطالبات مصاحبه کرد و این اعتراضات را کاپیتانی نمود.

حســینی حتی بعد از بلوای عجیب مهدی طارمی و حمله به مدیریت باشگاه پشــت مهاجم جنجالی تیمش درآمد و از شــماره ۹ حمایت کرد. او در روزهای گذشته نیز کادر پزشــکی تیم را زیر سوال برده و اعتراضش را به کمبود امکانات باشگاه رسانهای کرده تا سیدجالل به نوعی در دو هفتــه اخیر چهره معترض و جنجالی قهرمان لیگ باشــد. ادعای کاپیتان پرسپولیس از همین رو تردیدهای جــدی را بهوجــود مــی آورد که آیا ادعای ســیدجالل درباره مصدومیتش واقعیــت دارد یا یک نوع بهانهجویی و نافرمانــی مدنی در واکنش به اتفاقات اخیر اســت؟ با توجــه به روند اتفاقات دو هفتــه اخیر همه گزینه دوم را بیشتر باور دارند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.