اشتباهات توفيقي تا كي ادامه دارد؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با انتخــاب هیات مدیره جدیــد و ادامه مدیرعاملي افتخاري، مسوولیت سخنگویي باشگاه هم به او محول شد اما گویا این سمت فقط نمایشي است و او موضعي خنثي در برابر همه اتفاقات این روزهاي استقالل دارد و ترجیح ميدهد که فقط ســکوت کند اما به جاي او، توفیقي که ناگهان از ســمت دبیر هیات مدیره به معاونت ورزشــي رســیده تمام امور را در دســت گرفتــه و براي خودش ميتازد و تا جایي که ميتواند به رســانهها اطالعات غلط ميدهد و ميخواهد مدیریت غلط خود را الپوشاني کند، از جمله نوع مذاکراتش با شایان مصلح که تا دو نیمه شب ادامه داشــت و در نهایت به جایي نرســید، تا اروپا ندیده خوانــدن کاوه رضایي و حتي اطالعات غلطي که در مورد پرداخت قرارداد به کاوه رضایي داد و یک بار گفته بود که تمام قرارداد او پرداخت شده و چند روز بعد عنوان کرد از مانده طلب او خبر ندارد.

حاال در روزهایي کــه توفیقی بدون اطالع از قوانین کنفدراســیون فوتبــال آســیا ميخواســت بازیکنان را رودرروی هواداران قــرار بدهد و آنها را متهم اصلي بداند این روزها از همان باشــگاه استقالل مربیان و مدیراني که ســابقه کار در نفت تهران را داشتند در موضع رودررویی با او قرار گرفتهاند و علیه نفت تهران ميخواهند شــکایت کنند. توفیقي از این اشــتباهات به کرات دارد؛ جایي که در قرارداد رابســون جانواریو، او خودش را مسوول مذاکره بــا تیم باهیــا و جانواریو معرفي کرد اما نــه تنها به نفع اســتقالل کاري نکرد بلکه راهي براي منفعت استقالل در صورت جدایي رابسون نگذاشت. او تنها قرارداد ارسالي از باهیا را کوتاهتر کرد و همان شرطهاي قبلي را تایید کرد. مثل این شــرط که باهیا پیشنهاد داد در صورت انتقال به تیم آســیایي ده درصد به استقالل برســد و توفیقي هم آن را قبول کرد و در نهایت رابســون با یک سال بازي در اســتقالل از این تیم رفت و فقط پلــهاي براي بازي پیدا کرد. معلوم نیســت چرا افتخاري چشم خود را روي این همه اشتباه بسته و همین راه را ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.