بازگشت منشا و محرمي به تمرین پرسپولیس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تمرین پرســپولیس بعــد از یک روز تعطیلي روز گذشــته (دوشــنبه) از ساعت 1۷:30 در ورزشــگاه کاظمي برگزار شــد. حــدود 200 تماشــاگر در ایــن تمریــن پرســپولیس حضور داشــتند. در این میان هــواداري که با دوچرخه مســیر خطرناك بزرگــراه آزادگان را طي کــرده بود تا خود را بــراي تماشــاي تمرین پرســپولیس به ورزشــگاه کاظمي برســاند، با دوچرخهاش روي ســکوها حضور داشــت و مورد توجه همگان قرار گرفته بود.

صادق محرمي و گادوین منشا که چند صباحــي در تمرینات پرســپولیس حضور نداشــتند، در تمرین دیروز حاضر شــدند. منشــا به دلیل عمل جراحي و محرمي به دلیل همراهي تیــم امید در تمرینات چند روزي غایب بودند و روز گذشــته تمرینات اختصاصي انجام دادند و دقایقي دور زمین دویدند.

سیدجالل حســیني کاپیتان مصدوم تیم پرســپولیس با لباس شخصي در محل تمریــن حاضر شــد و نظارهگــر عملکرد همتیميهایــش بود. پیــش از آغاز تمرین برانکو با سیدجالل حسیني کاپیتان تیمش چند دقیقهاي جلسه خصوصي برگزار کرد. وي به خبرنــگاران گفت که مدت بهبودي مصدومیتش حدود شــش هفتــه به طول خواهــد انجامید و همه حاضران را شــوکه کرد.

بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو تمرینات بدني انجام دادند و سپس مشغول تمرینات بدنسازي شدند. سایر بازیکنان پس از چند دقیقه کار با وزنه و پــرش از روي موانع با مارکو تمرینات هــوازي انجام دادند. برانکو سپس بازیکنان را به سه گروه سفید، قرمز و سبز تقسیم کرد و بازیکنان مشغول فوتبال تکضرب و هدفمند شدند. بخشي از تمرین پرسپولیســيها انجام کارهاي تعادلي بود. فوتبال تحت فشار و انجام کارهاي تاکتیکي بخش دیگر تمرینات سرخپوشان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.