معروف در پيكان ماندني شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سعید معروف، پاســور و کاپیتان فصل گذشــته تیم والیبال پیکان قــراردادش را بــراي یک فصل دیگر بــا این تیم تمدیــد کرد. معروف با حضور در باشــگاه پیکان و مذاکره با محمود شیعي، مدیرعامل باشگاه یک فصل دیگر در این تیم ماندني شــد. این اتفاق در حالي افتاد که مدیران پیــکان اعالم کرده بودند با تیمي جوان و کــم هزینه در لیگ برتر والیبال 13۹6 حاضر ميشوند. معروف در خصوص تمدید قراردادش با پیکان گفت: «پیکان به نوعي مکتب والیبال ایران به شــمار ميرود و این باعث غرور است که یک فصل دیگر در پرافتخارترین باشگاه والیبال آســیا حضور دارم. امیدوارم که این فصل بتوانیم با کمک دیگر اعضاي تیم افتخارات دیگري براي باشــگاه کســب کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.