مظاهري و پهلوان در اصفهان ماندني شدند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

5 بازیکن ذوبآهن و یک بازیکن جدید، دیروز (دوشــنبه) با حضور در محل ســتاد باشــگاه قرارداد بســتند. محمدرضا عباسي به مدت ســه فصل، محمدرشید مظاهري به مدت دو فصل، احســان پهلوان به مدت دو فصل، محمــد نژادمهدي به مدت دو فصل و وحید محمدزاده به مدت یک فصل، قرارداد خود را بــا ذوبآهن تمدید کردند. همچنین محمد امیني در پست بال چپ به مدت یک فصل با باشگاه ذوبآهن قرارداد بست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.