طباطبايي: حذف در اين سطح از مسابقات شرمآور است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هــادي طباطبايي مربي ســابق اميدها، در مورد حذف ايــن تيم اينطور حرف ميزند: «متاســفانه مــا در اين رده ســني همچنان بالتكليــف هســتيم و هنــوز نميدانيــم چه ميخواهيم. مشــكالت را ميدانيم ولي هر بار يــك تصميم تازه ميگيريــم و فكر نميكنيم اين تصميم ما چــه پيامدهايي دارد و كارمان به كجا ميرســد. به همين خاطر با مشــكل روبهرو ميشــويم. تصميم ميگيريــم تيم را جوان به مســابقات اعزام كنيــم. آيا براي اين كار بسترســازي هــم كردهايم و ايــن جوانان آماده حضور در اين ميدان هستند؟ در كميته جوانان ســالها افراد مشخصي حضور دارند و بايد ديــد خروجي كار چه بوده اســت. ديگر آن زمــان كه تيمهايي مثل عمان ...و را راحت شكســت میداديم، گذشــته اســت. حريفان پيشرفت كردهاند اما ما كاري نميكنيم و فقط دنبال اين هســتيم كه يك تعداد اســتعداد را جمع كنيم و عازم مسابقات شويم.»

طباطبايي در پاســخ به اين ســوال كه آيــا جوان كــردن تيم به طــور كامل تصميم درســتي بود يا اينكه اين كار بايــد با صبر و حوصله بيشتري انجام ميشــد، معتقد است: «راه و روشــي كه در پيش گرفتهايم بســيار خوب بــوده اما اين ظاهر امر اســت. بايد اين تصميــم را از زواياي مختلف بررســي كرد. ما تصميم به الگوبرداري ميگيريم و ميخواهيم مثل آلمان از جوانانمان اســتفاده كنيم. آنها شرايطشان به اين شكل نيست كه يك مرتبه با تيم جوان شــده وارد مسابقات شوند. آنها از قبل تدارك الزم را ديدهاند و تيمي باتجربه را به مسابقات اعزام ميكنند اما ما نگاه دقيقه 90 داريم. در آخرين لحظه تصميم ميگيريم. مثال يك بازيكن را به زمين ميفرســتيم و وضعيت او را در 90 دقيقــه ارزيابي ميكنيم. در مورد يك بازيكن به رفتار پرخاشــگرانه او در طول بازي توجه ميكنيم و ديگر فكر نميكنيم چه آموزشــي داديم و اين بازيكن را چطور تربيت كرديم كه به اينجا رسيده است. به عمق قضيه توجهــي نداريم كه اين مســاله بــه ما ضربه ميزند.»

او حرفهايــش را اينطــور ادامه ميدهد: «در ساليان گذشــته نقد زيادي به فدراسيون داشــتم ولي در يكي دو سال اخير وضعيت را بهتر ديدم. در فدراسيون، سازمان ليگ، كميته داوران ...و اتفاقات خوبي رخ داده اســت اما با اين وجود باز هم نواقصي هســت. فوتبال ايران ظرفيت پيشرفت را دارد و واقعا براي ما شرمآور اســت كه تيم در اين سطح از مسابقات حذف شــود. ما هم در دوره قبــل و 3،2 روز قبل از اعزام نميدانستيم كدام بازيكنان را در اختيار داريم و هيچ وقت كامل نبوديم. متاســفانه در تيم اميــد اين اتفاقات تكرار ميشــود و هيچ چارهاي انديشيده نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.