شانس كم انصاريفرد براي بازي در ليگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايت‌راديــو‌ورزش‌ يونان‌ در‌ ارزيابي‌ دقيق‌ خود‌ از‌ اولين‌ بازي‌ المپياكوس‌ در‌ ليگ‌قهرمانان‌اروپا‌از‌شانس‌ كم‌ انصاري‌فــرد،‌ ملي‌پوش‌ ايراني‌ بــراي‌ حضــور‌ در‌ تركيب‌اصلــي‌خبر‌داد.‌اين‌ برنامــه‌در‌تحليل‌و‌ارزيابي‌ فني‌ خود‌ از‌ تركيب‌ احتمالي‌ تيم‌ المپياكــوس‌ در‌ اولين‌ بازي‌مرحلــه‌مقدماتي‌ليگ‌ قهرمانان‌اروپا‌برابر‌پارتيزان‌ بلگراد‌ با‌ اشاره‌ به‌ خط‌ حمله‌ اين‌ تيم‌ مي‌نويســد:‌ «همه‌ چيز‌نشــان‌دهنده‌آن‌است‌ كه‌ بسنيك‌ هاسي،‌ سرمربي‌ آلبانيايي‌ تيــم‌ المپياكوس‌ امانوئــل‌ امنيكــه،‌ مهاجم‌ نيجريه‌اي‌را‌به‌عنوان‌مهاجم‌ اصلي‌روانــه‌ميدان‌مي‌كند.‌ بازيكــن‌دوم‌خط‌حمله‌هم‌ محمد‌بــن،‌مهاجم‌كوموري‌ خواهــد‌بود.‌شــانس‌آخر‌ بازي‌در‌اين‌پســت‌را‌كريم‌ انصاري‌فــرد‌دارد.‌ملي‌پوش‌ ايرانــي‌از‌شــانس‌كمتري‌ به‌ نســبت‌ ‌2 مهاجم‌ ديگر‌ المپياكــوس‌براي‌بازي‌برابر‌ پارتيزان‌ بلگــراد‌ برخوردار‌ است.»

بسنيك‌هاسي،‌سرمربي‌ تيم‌المپياكــوس‌نيز‌درباره‌ اين‌بــازي‌مي‌گويد:‌«ما‌بايد‌ در‌ ‌15 دقيقــه‌ اول‌ بازي‌ با‌ پارتيزان‌بسيار‌احتياط‌كنيم.‌ حريف‌در‌اين‌زمان‌بيشترين‌ فشــار‌را‌با‌توجه‌به‌حمايت‌ هوادارانش‌ روي‌ المپياكوس‌ ايجــاد‌مي‌كند.‌اگر‌زمان‌51‌ دقيقه‌اي‌ را‌ بدون‌ مشــكل‌ سپري‌ كنيم‌ ديگر‌ از‌ چيزي‌ هراس‌ندارم.»

ديــدار‌رفــت‌تيم‌هاي‌ پارتيزان‌بلگراد‌و‌المپياكوس‌ يونان‌در‌مرحله‌دوم‌مقدماتي‌ ليگ‌ قهرمانــان‌ اروپا‌ امروز‌ برگزار‌ مي‌شود.‌ با‌ اين‌ وجود‌ مهاجم‌ ملي‌پوش‌ كشورمان‌ در‌ليست‌12‌نفره‌المپياكوس‌ در‌ بازي‌ مقابل‌ تيم‌ پارتيزان‌ بلگراد‌در‌مقدماتي‌ليگ‌اروپا‌ قرار‌گرفته‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.