طيبيدرجشنفارغالتحصيليهمبازياش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود شكايت باشگاه پارس جنوبي از محمد طيبي مســووالن باشــگاه القطر به اين بازيكــن اطمينان خاطر دادهاند كه خطري او را تهديد نميكند. محمد طيبي بعد از توافق با باشــگاه پارس جنوبي، چند هفته در تمرينات اين تيم شــركت كرد اما در نهايت به صورت ناگهاني از اين تيم جدا شــد و به القطر پيوســت. مسووالن پارس جنوبي هم به دنبال بروز اين اتفاق از طيبي شكايت كردند و اين در حالي بود كه طيبي با اين تيم قرارداد رسمي امضا نكرده بود.

طيبي با پارس جنوبي قرارداد داخلي امضا كرده بود امــا به جاي ثبت قرارداد با اين تيــم به قطر رفت. نكتــه مهم اما اين اســت كه طيبــي مدتي پيش پــاي برگه «آفر» باشــگاه القطر را امضا كرده و بعد از حضور در قطر در نهايــت قراردادش را به امضا رسانده بود. مســووالن باشگاه القطر به طيبي گفتهاند كــه خطري او را تهديد نميكند، چون او بــا پارس جنوبي قرارداد داخلي امضــا كرده و قبــل از امضاي اين قرارداد، برگه «آفر» باشــگاه قطري را امضا كرده اســت. اين باشگاه قطری مراسمي را براي يوســف الكبيســي ديگر بازيكنش به مناســبت فارغ التحصيل شدن از دانشگاه برگزار كرد كه تمام بازيكنان در اين جشن حضور داشتند. محمد طيبي، مدافع فصل گذشته استقالل خوزســتان كه به تازگي به اين تيم قطري پيوســته است نيز بدون دغدغه شكايت پارس جنوبي در اين مراسم حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.